Digartref Cyf yn dathlu ei ben-blwydd yn 21

 

Elusen leol seiliedig ym Môn yw Digartref Cyf, a sefydlwyd yn 1998 i liniaru ac atal digartrefedd, drwy ddarparu amrywiaeth o wasanaethau ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

Dathlodd Digartref ei ben-blwydd yn 21 ym mis Ionawr 2020. Roedd arnynt eisiau nodi'r achlysur drwy gychwyn ar amrywiaeth o heriau a digwyddiadau codi arian gyda’r nod gyffredinol o godi £21,000 o leiaf drwy gydol 2019.

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi ar yr 28ain o Ionawr, daeth llawer o bobl i’r digwyddiad gyda’r gwesteion yn cynnwys staff blaenorol a phresennol, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ffrindiau a chefnogwyr. Roedd Albert Owen, y Cyn-aelod Seneddol Llafur, sydd wedi bod yn gefnogwr Digartref ers blynyddoedd, yn bresennol i roi araith a hyd yn oed helpu i dorri'r gacen. Rhoddodd Julia Morgan, Cadeirydd Digartref, araith yn diolch i'r holl unigolion yn y gorffennol a'r presennol sydd wedi rhoi eu hamser i gefnogi'r elusen. Cyflwynodd  Wendy Hughes, y Prif Weithredwr, gynlluniau ar gyfer y dyfodol ac i ddatblygu rhagor o wasanaethau digartrefedd ar Ynys Môn, er mwyn ateb y galw ar yr adegau hyn pan mae'r niferoedd sy'n profi digartrefedd ar gynnydd. Cafwyd adloniant gan Fand Chwyth Eryri drwy’r prynhawn.

 

Roedd digwyddiadau codi arian yn cynnwys:

 

Rhoddion unigol drwy Just Giving, Dull Codi Arian Pen-blwydd ar Facebook, Siop Elusen Dros Dro, Taith gerdded noddedig i fyny’r Wyddfa, Cynllun Tocynnau Gwyrdd Waitrose, Ysgolion Lleol, Grwpiau Lleol fel Seiri Rhyddion Ynys Môn, Clwb Cyfeillgarwch Gwelfor, Salsa Bangor, Clwb Tennis Llangefni, eglwysi lleol, Nosweithiau Cwis, Boreau Coffi, Noson Arwerthiant Codi Arian; gyda rhoddion raffl ac ocsiwn gan fwytai lleol, gwestai, siopau tecawê, diwrnodau o hwyl allan i'r teulu, tocynnau trên, tocynnau pantomeim, artistiaid lleol i enwi ond ychydig.

 

 

 

Bydd yr holl arian a godir yn cynorthwyo'r elusen i ddarparu gwasanaethau digartrefedd y mae eu gwir angen.

Er enghraifft

  • Gallai £15 sicrhau bod unigolyn ifanc digartref yn cael cynnig lleoliad brys dros nos, gan leihau'r risg y bydd yn gorfod cysgu allan ar y stryd.

  • Gallai £10 sicrhau bod y rhai sy'n ddigartref, yn cysgu allan a heb fynediad at arian, yn cael pryd o fwyd poeth am wythnos.

  • Gallai £100 ein helpu i brynu a dosbarthu pecynnau cysgu allan, gan gynnwys bag cysgu, menig/het, fflasg a phabell i rywun sydd heb yr un dewis ond cysgu allan.    

Wrth i nifer y bobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt gynyddu ledled y wlad, adlewyrchir hyn hefyd ar Ynys Môn. Bu twf o 30% yn nifer y bobl sy'n ceisio cymorth gan Digartref Cyf o 2018 i 2019.

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now