Ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n aros heno?

Os ydych chi'n cysgu allan, mewn perygl o fod yn aros gyda dieithriaid neu'n meddwl eich bod chi wedi aros yn rhy hir efo ffrindiau neu deulu, cysylltwch â ni heddiw.

01407 761653

RHODDWCH

Bydd £10 yn...

bwydo person sy'n cysgu allan am wythnos.

Bydd £15 yn talu'r gost...

i berson ifanc aros mewn Nightstop.

Gallai £15 dalu...

i gael person ifanc oddi ar y stryd am noson.

Gallai £85 dalu am...

becyn i berson sy'n cusgu allan...

Mae Pecyn Cysgu allan yn cynnwys...

 • Bag cysgu

 • Fflasg
 • Ponsio

 • Blanced Ffoil

 • Tortsh

 • Het

 • Menig

 • Sanau

 • Hancesi papur llaith

 • Brwsh a phast dannedd

 • Potel o ddwr 

 • Byrbrydau a chawl

 • Pecyn cymorth cyntaf

FY MHROFIAD O FYW MEWN TAI A CHYMORTH.

"Pan symudais i mewn i dai â Chefnogaeth gyntaf, roeddwn yn ofnus. Doeddwn i ddim wedi clywed dim ond pethau drwg am fyw mewn 'hostel' felly roeddwn yn tybio y byddai'n brofiad gwael.

 

Roedd yn waeth ar ôl cael fy gwneud yn ddigartref. Felly roedd yn cynyddu fy nerfau a fy mhryder.

 

3 mis i mewn i'm harhosiad, cymerais fy arholiadau Lefel AS a llwyddo. Doedd gen i ddim llawer o allu academaidd cyn i mi dderbyn cefnogaeth gan y staff.

 

Fe wnaeth fy iechyd meddwl wella a dechreuais edrych am help drwy gynghori. Nawr, yr wyf yn gwneud cais am brifysgolion ac yn chwilio am le bach i symud i mewn yn nes at fy nheulu a'm partner.

 

Mae fy iechyd corfforol wedi gwella ac mae fy iechyd meddwl a'm hwyliau ar inclein cyson.

 

Ers symud i mewn i Dai â Chymorth, rwyf wedi gwneud cyfeillion da gydol oes. "

EIN PROFIAD O GWIRFODDOLI YNG NGHANOLFAN DDYDD Y GOLEUDY 

"Rydw i wrth fy modd yn gweithio yn y ganolfan, mae'r cleientiaid yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth a roddir, ac mae'n wych eu gweld yn hapus ac wedi newid oherwydd bod rhywun yn gofalu".

 

"Rwy'n ffeindio'r gwaith yn ddiddorol ac yn werth chweil, ac mae'n dda gweld y cleientiaid mor hamddenol a hapus ac rwy'n mwynhau gweithio ochr yn ochr â'r staff".

NEWYDDION & DIGWYDDIADAU

Seiclo o 'Land's End' i 'John O'Groats'

Wnaeth Cadeirydd Ymddiriedolwyr Digartref Cyf, Julia Morgan, a’i gwr Wyn seiclo 1050 milltir o Land’s End i John O’Groats i godi dros £5,000 i Digartref.

GIG

Mae preswylwyr Coedlys yn ddiolgar am holl staff y GIG ac am phopeth maen nhw'n eu wneud

Dathlu 21 mlynedd

Dathlodd Digartref ei ben-blwydd yn 21 ym mis Ionawr 2020. Roedd arnynt eisiau nodi'r achlysur drwy gychwyn ar amrywiaeth o heriau a digwyddiadau codi arian gyda’r nod gyffredinol o godi £21,000 o leiaf drwy gydol 2019.

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi ar yr 28ain o Ionawr, daeth llawer o bobl i’r digwyddiad gyda’r gwesteion yn cynnwys staff blaenorol a phresennol, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ffrindiau a chefnogwyr.

Ystadegau 2020-21

Cyfanswm yr atgyfeiriadau

458

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Cyfanswm atgyfeiriadau Benyw

31%

 

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Tistysgrifau a'i ddyfarnwyd drwy y prosiect Inspire

122

Cyfanswm atgyfeiriadau Gwryw

69%

 

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Atgyfeiriadau Cyfryngu a Ymyrraeth dan Arweiniad Teuluoedd

173