top of page

Ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n aros heno?

Os ydych chi'n cysgu allan, mewn perygl o fod yn aros gyda dieithriaid neu'n meddwl eich bod chi wedi aros yn rhy hir efo ffrindiau neu deulu, cysylltwch â ni heddiw.

01407 761653

RHODDWCH

Bydd £10 yn...

bwydo person sy'n cysgu allan am wythnos.

Bydd £15 yn talu'r gost...

i berson ifanc aros mewn Nightstop.

Gallai £15 dalu...

i gael person ifanc oddi ar y stryd am noson.

Gallai £85 dalu am...

becyn i berson sy'n cusgu allan...

Mae Pecyn Cysgu allan yn cynnwys...

 • Bag cysgu

 • Fflasg
 • Ponsio

 • Blanced Ffoil

 • Tortsh

 • Het

 • Menig

 • Sanau

 • Hancesi papur llaith

 • Brwsh a phast dannedd

 • Potel o ddwr 

 • Byrbrydau a chawl

 • Pecyn cymorth cyntaf

"Pan symudais i mewn i'r Llety â Chymorth, doedd gen i ddim byd, doeddwn i ddim yn gwybod sut roeddwn i fod i gael unrhyw arian na dod o hyd i unrhyw le i fyw. Pan symudais i mewn i'r prosiect, roeddwn mor ddiolchgar nid yn unig i gael fy ystafell wely a'm hystafell ymolchi fy hun ond yr oeddwn eisoes wedi cael dillad gwely, tyweli, cyllyll a ffyrc a rhywfaint o fwyd i'm rhoi ar ben ffordd. Roedd y staff a'r preswylwyr eraill mor groesawgar a charedig a oedd yn lleddfu llawer o'm pryder. Fe wnaeth staff y prosiect fy helpu i gael rhywfaint o ID, sefydlu cyfrif banc a Chredyd Cynhwysol fel y byddai gen i incwm. Ond nid yn unig hynny, yr oeddwn yn gallu cael rhywun i siarad ag ef yn rheolaidd a chael gafael ar gymorth a chyngor nad oeddwn erioed wedi'i gael o'r blaen. Rwyf wedi gallu cael cefnogaeth ar gyfer fy iechyd meddwl ac rwy'n teimlo fel person hollol wahanol cyn i mi symud i mewn. Roeddwn i'n gallu pasio fy arholiadau coleg ac rwyf hyd yn oed wedi cael fy nerbyn i'r brifysgol nawr i barhau â'm haddysg. Mae'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ers byw yn y prosiect wedi rhoi hyder i mi y byddaf yn gallu ymdopi â byw ar fy mhen fy hun yn y dyfodol."

Adborth Preswylwyr Coedlys

"Symudais i'r tŷ pan oeddwn i'n 20 oed. Roedd gen i bryder, iselder ac roeddwn i'n arswydo am sut beth fyddai hi. Roedden ni yn y cyfnod clo, roedd mam yn orlawn a bu'n rhaid i mi symud ar draws yr ynys. Ar y dechrau roeddwn i'n ei chael hi'n anodd dod i lawr y grisiau, ond fe wnaeth fy ngweithiwr cymorth fy helpu i roi hwb i'm hyder. Dechreuais fynd allan a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Roeddwn i wrth fy modd gyda'r garddio, yn gwneud ffrindiau gyda phawb ac roedd y staff yn hyfryd. Tua 6 mis roeddwn i'n teimlo'n ddigon da ynof fy hun i wneud cais am swydd. Fe'i cefais, a dyma oedd hwb hyder mwyaf fy mywyd. Yn ddiweddar, cefais gyfle i symud i'r byngalos. Yr oeddwn yn amheus a oeddwn yn barod ac yn nerfus ynghylch rhannu gyda dim ond un person arall, ond yr oedd yn benderfyniad gwych. Rwy'n dal i alw heibio i'r swyddfa am sgwrs, ond rwyf wedi sylweddoli y gallaf ymdopi ar fy mhen fy hun. Rydw i ar fin symud ymlaen i'm fflat fy hun. Mae pethau gyda fy nheulu yn llawer gwell. Rydyn ni gymaint yn agosach – rydyn ni'n siarad yn rheolaidd ac rydyn ni wedi trefnu gwyliau gyda'n gilydd."

 

​Adborth Preswylwyr Llys y Gwynt​

NEWYDDION & DIGWYDDIADAU

Seiclo o 'Land's End' i 'John O'Groats'

Wnaeth Cadeirydd Ymddiriedolwyr Digartref Cyf, Julia Morgan, a’i gwr Wyn seiclo 1050 milltir o Land’s End i John O’Groats i godi dros £5,000 i Digartref.

GIG

Mae preswylwyr Coedlys yn ddiolgar am holl staff y GIG ac am phopeth maen nhw'n eu wneud

Dathlu 21 mlynedd

Dathlodd Digartref ei ben-blwydd yn 21 ym mis Ionawr 2020. Roedd arnynt eisiau nodi'r achlysur drwy gychwyn ar amrywiaeth o heriau a digwyddiadau codi arian gyda’r nod gyffredinol o godi £21,000 o leiaf drwy gydol 2019.

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi ar yr 28ain o Ionawr, daeth llawer o bobl i’r digwyddiad gyda’r gwesteion yn cynnwys staff blaenorol a phresennol, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ffrindiau a chefnogwyr.

Ystadegau 2020-21

Cyfanswm yr atgyfeiriadau

458

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Cyfanswm atgyfeiriadau Gwryw

69%

 

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Cyfanswm atgyfeiriadau Benyw

31%

 

(Tai a Chymorth, Canolfan Dydd, Llety Pontio, Allgymorth Cydweithredol, Cefnogaeth Arnawf Generig)

Tistysgrifau a'i ddyfarnwyd drwy y prosiect Inspire

122

Atgyfeiriadau Cyfryngu a Ymyrraeth dan Arweiniad Teuluoedd

173

bottom of page