0800 9177 650

Alcoholics Anonymous

Cymdeithas gymorth ryngwladol yw Alcoholics Anonymous a’i nod yw  galluogi ei haelodau i “Aros yn sobr a chynorthwyo pobl eraill sy’n gaeth i alcohol i ddod yn sobr.”  

01248 752 200

Cyngor Sir Ynys Mon

Corff llywodraethu ar gyfer Ynys Môn.

07387 850 110

Banc bwyd Mon

Mae banc bwyd Ynys Môn yn darparu bwyd brys i'r rhai sydd mewn angen, yn aml oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

0344 871 11 11

Y Groes Goch Brydeinig

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn helpu pobl mewn argyfwng, pwy bynnag ydynt a ble bynnag y maent.

0345 06 121 12

CAIS

Mae CAIS yn elusen gofrestredig ac yn ddarparwr blaenllaw yn y sector gwirfoddol, yn darparu gwasanaethau cymorth personol yng Nghymru.

0800 028 4844

Gyrfa Cymru

Byddwn yn helpu cleientiaid i ddod yn fwy effeithiol wrth gynllunio a rheoli eu gyrfaoedd dros gyfnod o amser.

0800 1111

Llinell Plant

Gwasanaeth cwnsela yw Childline ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed.

03444 77 20 20

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl i oresgyn eu problemau.

01745 538 392

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Cymdeithas Dai yng Ngogledd Cymru.

0333 325 2500

Cefiriadur Cwnsela

Cronfa ddata o gynghorwyr a seicotherapyddion yn y DU.

029 2055 3687

Cymorth Cymru

Cymorth Cymru yw'r corff ymbarél ar gyfer darparwyr cymorth i bobl ddigartref, cymorth sy'n gysylltiedig â thai, gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Dewis

Dewis Cymru yw Y lle i fynd os oes arnoch eisiau gwybodaeth neu gyngor ynghylch eich lles – neu eisiau gwybod sut y gellwch helpu  rhywun arall.

01248 605677

Cymdeithas Gynllunio Teulu

Mae’r Gymdeithas Gynllunio Teulu (FPA) yn elusen gofrestredig yn y DU sy'n gweithio i alluogi pobl i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch rhyw a mwynhau iechyd rhywiol.

0300 123 6600

FRANK

Gwasanaeth propaganda Addysg Cyffuriau Cenedlaethol yw Frank a sefydlwyd ar y cyd gan Adran Iechyd a Swyddfa Gartref Llywodraeth Prydain.

Hapchwaraewyr dienw

Rhaglen ddeuddeg cam yw Hapchwaraewyr Dienw ar gyfer pobl sydd â phroblem gamblo.

01286 671153

Gisda

Cwmni sy’n cynnig cyfle i Bobl Ifanc fyw'n annibynnol.

0300 111 2122

Grwp Cynefin

Rhiant-gorff ar gyfer Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych; mae brand arall hefyd yn bodoli o fewn y grŵp, Gorwel.

01407 760208

Canolfan J E O'Toole

P’un a ydych yn ddi-waith, yn sâl neu’n anabl, yn rhiant sengl, wedi ymddeol, yn ofalwr neu ar gyflog isel, gall Canolfan J.E. O'Toole eich helpu i gael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, rhoi cyngor a chymorth i chi hawlio’r budd-daliadau cywir, credydau treth a thaliadau yn ôl disgresiwn, cynyddu eich incwm, egluro sut yr effeithir ar eich budd-daliadau os bydd eich amgylchiadau yn newid, eich helpu i apelio os ydych yn anghytuno gyda'r penderfyniad ynghylch budd-daliadau a’ch helpu i ddelio â phroblemau eraill gyda’ch budd-daliadau.

080880 23456

MEIC

Meic yw'r gwasanaeth llinell gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru.

0300 123 3393

Mind

Elusen iechyd meddwl yw Mind yng Nghymru a Lloegr.

0800 138 0555

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn gorff a sefydlwyd gyda cefnogaeth trawsbleidiol y Llywodraeth, sy'n rhoi cyngor am ddim a diduedd ar benderfyniadau ariannol.

0300 123 1889

NACRO

Rydym yn newid bywydau drwy gynllunio a chyflwyno gwasanaethau i arfogi pobl â sgiliau, cyngor a chefnogaeth i symud ymlaen.

01492 572727

Cymdeithas Dai Gogledd Cymru

Cymdeithas Dai yng Ngogledd Cymru.

0808 800 5000

NSPCC

Elusen sy’n ymgyrchu ac yn gweithio i amddiffyn plant yw’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant.

0808 808 1001

NYAS - Gwasanaeth Eiriolath Cenedlaethol i Bobl Ifanc

Elusen seiliedig ar hawliau sy'n gweithredu ledled Cymru a Lloegr ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

0800 731 2502

PDSA

Elusen filfeddygol yn y Deyrnas Unedig yw Fferyllfa’r Bobl ar gyfer Anifeiliaid Sâl. Fe'i sefydlwyd yn 1917 gan Maria Dickin i ddarparu gofal ar gyfer anifeiliaid sâl ac anafus pobl dlawd.

01925 572 444

Atal hunanladdiad ynhlith pobl ifanc

Cymorth cyfrinachol a chyngor i bobl ifanc, neu unrhyw un sy’n poeni am berson ifanc.

0800 842 842

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Elusen ieuenctid yw Ymddiriedolaeth y Tywysog sy’n helpu pobl ifanc rhwng 11 a 30 mlwydd oed i gael i mewn i swyddi, addysg a hyfforddiant.

01248 670628

Argyfwng Trai Rhywiol

Sefydliad Cenedlaethol sy’n cynnig cymorth a chwnsela ar gyfer rhai yr effeithiwyd arnynt gan drais rhywiol a cham-drin rhywiol.

0121 522 7007

Ailfeddwl am salwch meddwl

Elusen iechyd meddwl yn Lloegr yw Ailfeddwl am Salwch Meddwl

0808 164 0123

Y Samariaid

Mae’r Samariaid yn elusen gofrestredig sy'n ceisio darparu cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, yn cael trafferth i ymdopi, neu mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

0345 075 5005

Shelter Cymru

Rydym yn gweithio ar gyfer pobl mewn angen am dai ledled Cymru ac yn atal pobl rhag colli eu cartrefi drwy gynnig cyngor am ddim, cyfrinachol ac annibynnol. Pan fo angen byddwn yn herio mewn modd adeiladol ar ran pobl i sicrhau eu bod yn derbyn cymorth priodol a gwella arferion a dysgu.

0808 801 0608

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd, neu a all fod, ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau

0800 138 1111

Newid Sylweddol / Step Change

Sefydliad ar gyfer rhoi Cyngor ynghylch Credyd, sy'n masnachu fel Elusen Ddyledion StepChange

0808 802 1221

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins

Elusen Brydeinig yw Ymddiriedolaeth Terrence Higgins sy’n ymgyrchu ac yn darparu gwasanaethau yn ymwneud â HIV ac iechyd rhywiol.

01753 727400

Gwobr Dug Caeredin

Rhaglen Gwobrau Ieuenctid yw Gwobr Dug Caeredin a sefydlwyd yn y DU ym 1956 gan y Tywysog Philip, Dug Caeredin, sydd bellach wedi ymestyn i 144 o genhedloedd.

0808 808 4994

Y Gymysgedd / The Mix

Elusen ddigidol yw The Mix yn y Deyrnas Unedig. Mae’n darparu gwybodaeth a chymorth emosiynol i bobl ifanc dan 25 mlwydd oed drwy sianelau rhithiol – yn arbennig gwefannau, apiau symudol, cyfryngau cymdeithasol a llinell gymorth.

08 08 16 89 111

Cymorth i Ddioddefwyr

Elusen annibynnol yng Nghymru a Lloegr yw Cymorth i Ddioddefwyr, sy’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol arbenigol i ddioddefwyr a thystion troseddau.

0800 052 2526

Cymdeithas Dai Cymru a'r Gorllewin

Gweledigaeth Cymdeithas Dai Cymru a’r Gorllewin yw sicrhau twf cryf a chynaliadwy i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, cartrefi a chymunedau.

0300 0604400

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru.

0808 802 5544

Meddyliau Ifanc

Dyma’r brif elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i wella lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Please reload

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now