top of page
coedlys.jpg

Amdanom Ni

Mae Digartref yn elusen gofrestredig ddi-elw ac mae wedi bod yn darparu cymorth i'r rheiny y mae digartrefedd yn effeithio arnynt ers 1998.  Yn darparu atebion tymor byr a hir i'r rheiny sy'n dioddef neu sy'n wynebu risg o fod yn ddigartref.

 

Ers 1998 mae'r elusen wedi ehangu'r ystod o wasanaethau atal digartrefedd y mae'n eu darparu ac mae bellach yn cynnig cymorth i'r rhai 16 oed i fyny heb derfyn oedran uchaf.

 

Mae Digartref yn rhedeg amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni atal digartrefedd sy'n anelu i leihau digartrefedd a'i effaith, gan sicrhau bod cymaint o bobl â phosib yn gallu defnyddio'r gefnogaeth sy'n ateb eu hanghenion a'u hamgylchiadau unigol.

DC cards.jpg
7.jpg

Datganiad Cenhadaeth

"Lleddfu digartrefedd a'r effeithiau cysylltiedig ar unigolion, teuluoedd a'n cymunedau"

 

 

 

 

 

 

 

Gweithio mewn modd agored a chynhwysol a bod yn atebol.

 

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

Sicrhau ansawdd y gwasanaeth.

 

Bod yn effeithlon ac yn effeithiol.

 

Parchu, cefnogi a grymuso'r rhai yr ydym yn gweithio gyda nhw.

 

Gwerthfawrogi, cefnogi a buddsoddi yn ein staff a'n gwirfoddolwyr.

 

Gweithio tuag at ddiwallu anghenion ein cymunedau, datblygu a chynnal partneriaethau gweithio proffesiynol.

Gwerthoedd

art5.jpg
pumpkin.jpg

Nodau ac Amcanion

Nod

Atal digartrefedd a lleihau ei effaith ar gymunedau lleol.

 

Amcanion

 

Bydd ein nod yn cael ei chyflawni drwy'r amcanion canlynol:

 

Trwy ddatblygu rhaglenni atal digartrefedd.

 

Trwy ddarparu gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thenantiaeth a darparu llety dros dro diogel a saff.

 

Trwy ddarparu gwasanaeth ailsefydlu, gan gynnwys darparu cyngor a gwybodaeth.

 

Trwy gyflwyno rhaglenni cyfryngu a magu plant, addysg a hyfforddiant.

kkkkkk.jpg
bottom of page