top of page

TAI A CHYMORTH CAERGYBI

Amrywiaeth o gynlluniau tai â chymorth dros dro ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn anhawster tai.

TAI A CHYMORTH LLANGEFNI

Amrywiaeth o gynlluniau tai â chymorth dros dro ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn anhawster tai.

LIGHTHOUSE

Canolfan Dydd i bobl 18 oed ac yn hyn, sy'n cysgu ar y stryd, yn ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu mewn anhawster tai.

NIGHTSTOP

Mae Nightstop yn darparu llety brys dros dro yng nghartref gwesteiwr gwirfoddol i'r rhai rhwng 16 a 25 oed sydd mewn angen brys, sy'n agored i niwed ac mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n cysgu ar y stryd.

CYFRYNGU & GWEITHDAI YMYRRAETH DAN ARWEINIAD TEULU

Mae'r gwasanaeth yn darparu Cyfryngu, a nifer o weithdai: ESCAPE ac ECLIPS i rieni, 'Parallel Lines' ar gyfer pobl ifanc a 'Seasons4Growth' i bobl ifanc (13+) ac oedolion. 

Mae'r gweithdai uchod yn canolbwyntio ar Gyfathrebu Gwell, Rheoli Ymddygiadau Heriol a Gwydnwch

LEARN4LIFE

Rhaglen Achrededig Agored Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) - y rheiny sydd ymhell o'r farchnad swyddi.

CYNGOR AC AILSEFYDLU

Yn cynnig cyngor a chymorth ynghylch yr hyn y dylech ei wneud os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

AILGARTEFU CYFLYM

Mae'r project sydd wedi'i leoli yng Nghaergybi yn darparu 2 fflat hunangynhwysol i'r rhai 25 oed a mwy, sy'n ddigartref a/neu sydd wedi cael eu rhoi mewn llety dros dro megis B&B gan yr awdurdod lleol.

tim allgymorth cydweithredol

Mae gweithwyr Camddefnyddio Sylweddau ac Anghenion Cymhleth yn cefnogi pobl ag anghenion digartrefedd, tai ac anghenion eraill, gan weithio mewn partneriaeth â'r Tîm Lleihau Niwed ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

llety pontio

Mae Llety Pontio yn darparu llety hunangynhwysol dros dro wedi'i ddodrefnu'n llawn a chefnogaeth ddwys yn seiliedig ar denantiaeth am hyd at 12 wythnos i bobl ifanc 16-24 oed sydd dan fygythiad o ddigartrefedd, neu sydd ag anhawster tai.

CYMORTH ARNAWF
16-24

Mae'r Gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd:
Bod â'u tenantiaeth eu hunain neu sydd angen cymorth i ennill eu tenantiaeth eu hunain ar Ynys Môn.

bottom of page