top of page

Tai a Chymorth

Amrywiaeth o gynlluniau tai â chymorth dros dro ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn anhawster tai.

Lighthouse 

Canolfan Dydd i bobl 18 oed ac yn hyn, sy'n cysgu ar y stryd, yn ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu mewn anhawster tai.

Cyfryngu a gweithdai ymyrraeth dan arweinad teulu

Mae'r gwasanaeth yn darparu Cyfryngu, a nifer o weithdai i pobl ifan, oedolion, ac teuluoedd

Learn4Life

Rhaglen Achrededig Agored Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) - y rheiny sydd ymhell o'r farchnad swyddi.

Cyngor ac Ailsefydlu

Yn cynnig cyngor a chymorth ynghylch yr hyn y dylech ei wneud os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Ailgartref Cyflym

Mae'r project sydd wedi'i leoli yng Nghaergybi yn darparu 2 fflat hunangynhwysol i'r rhai 25 oed a mwy, sy'n ddigartref a/neu sydd wedi cael eu rhoi mewn llety dros dro megis B&B gan yr awdurdod lleol.

Tim Allgymorth Cydweithredol

Mae'r project sydd wedi'i leoli yng Nghaergybi yn darparu 2 fflat hunangynhwysol i'r rhai 25 oed a mwy, sy'n ddigartref a/neu sydd wedi cael eu rhoi mewn llety dros dro megis B&B gan yr awdurdod lleol.

Llety Pontio 

Mae Llety Pontio yn darparu llety hunangynhwysol dros dro wedi'i ddodrefnu'n llawn a chefnogaeth ddwys yn seiliedig ar denantiaeth am hyd at 12 wythnos i bobl ifanc 16-24 oed sydd dan fygythiad o ddigartrefedd, neu sydd ag anhawster tai.

Cymorth Arnawf

Mae'r Gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd:Bod â'u tenantiaeth eu hunain neu sydd angen cymorth i ennill eu tenantiaeth eu hunain ar Ynys Môn.

Prosiect Gwreiddiau Môn Roots 

The Gwreiddiau Mon Roots project will deliver a range of services alongside its partners that aim to prevent homelessness, and address the stigma and prejudice faced by homeless people.

Gwasanaeth rhyddhau o’r carchar

Bydd Digartref Cyf yn darparu gwasanaeth cymorth dwys i’r rhai sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ac sydd wedi eu hadnabod o fod wedi profi digartrefedd fwy nag unwaith, ac yn gorfod dychwelyd i’r carchar - sefyllfa ‘Drysau Tro’. 

Sesiynau galw heibio

Mae Digartref Cyf a phartneriaid y prosiect yn darparu sesiynau galw heibio/cymorthfeydd mewn ardaloedd gwledig ar Ynys Môn, gan ddefnyddio neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol. 

bottom of page