top of page

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Gwirfoddolwyr yw Bwrdd yr Ymddiriedolwyr sy'n llywodraethu'r sefydliad. Maent yn gweithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr ac yn gyfrifol am gyfarwyddo materion yr elusen, gan sicrhau ei bod yn cael ei rhedeg a'i rheolo'n dda, yn ariannol gadarn ac yn darparu gwasanaethausy'n bodloni prif bwrpas yr elusen ac o fudd i'r gymuned lle mae'n gweithredu.

Er mwyn i Digartref fod yn elusen effeithiol mae'n bwysig iawn ei bod yn cael ei rhedeg a'i llywodraethu gan Fwrdd cryf, sydd a'r cydbwysedd cywir o sgiliau a phrofiad, yn gweithredu bob amser er lles gorau'r elusen a'i buddiolwyr, yn deall eu cyfrifoldebau, gyda systemau ar waith i weithredu'n briodol.

Barbara Ann Hughes

Cadeirydd

Bu Barbara yn ymddiriedolwr ar fwrdd Digartref ers 2013. Mae hi'n feddyg teulu wedi ymddeol ac mae wedi gweithio ar Ynys Môn ers 1970. Gan ei bod yn bartner mewn practis yn Llangefni, mae'r meysydd arbenigedd y mae hi'n eu dwyn i waith yr elusen yn cynnwys iechyd menywod a phlant a caeth i gyffuriau. Am 7 mlynedd, hi oedd rheolwr meddygol gwasanaeth y tu allan i oriou y meddygon teulu a chynorthwyodd yn ei sefydlu. Mae hi'n byw'n lleol gyda'i gŵr ac mae ganddi 3 plentyn sy'n oedolion a 6 o wyrion.

Cheryl Kirkwood

Is Gadeirydd

Mae Cheryl yn weithiwr proffesiynol tai cymwys lleol, gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio o fewn y sector tai cymdeithasol ar draws gogledd Cymru gyfan, gan weithio ar y rheng flaen. Mae Cheryl yn fam sydd â phrofiad uniongyrchol o ddigartrefedd. Cyn ymuno â’n Bwrdd, yn flaenorol byddai’n dod i mewn i gynorthwyo ein Defnyddwyr Gwasanaeth gyda’u cyrsiau Learn4Life. Roedd hi’n mwynhau gweithio gyda Digartref, felly gwnaeth gais am ein swydd wag fel Aelod Bwrdd. Un o amcanion personol Cheryl yw gwneud Ynys Môn yn lle gwell i’w alw’n gartref. Mae Cheryl yn credu y dylai fod gan bawb le diogel i’w alw’n gartref.

Dafydd Jones

Trysorydd

Mae Dafydd yn gyfrifydd lleol sy'n dod â chyfoeth o wybodaeth a sgiliau i'r elusen yn maes cyllid, gan gynnwys cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol cysylltiedig. Mae ei swydd ar y Bwrdd fel Trysorydd yn sicrhau cefnogaeth wrth osod cyllidebau, monitro gwariant a chynhyrchu adroddiadau cyllid / trysorydd i'w cyflwyno a'u hesbonio i'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn ogystal â chyrff cyllido.

Julia Morgan

Mae Julia wedi ymddeoli o feddygaeth teulu ar ôl gweithio yn ardal Llangefni / Benllech o Ynys Môn am 30 mlynedd ac yna ymunodd â Digartref fel aelod o'r Bwrdd. Mae gan Julia wybodaeth feddygol fanwl, sgiliau cyfathrebu rhagorol, a phrofiad o reoli tîm meddygaeth teulu a delio â thrawstoriad eang o'n cymuned. Mae hyn oll o gymorth mawr i'r elusen yn y gwaith y maent yn ei wneud.

Steve Jones

Mae Steve wedi gweithio ym maes tai ers dros 30 mlynedd ar draws y DU, gan gynnwys Ynys Môn, Sheffield, ac yn yr Alban, ar ôl ennill gradd tai ym Mhrifysgol Sheffield Hallam. Ar hyn o bryd ef yw Prif Weithredwr Tai Ceredigion, cymdeithas dai LSVT cymunedol yr helpodd i'w sefydlu yn 2009 i gymryd drosodd a gwella'r 2227 o gartrefi gan Gyngor Sir Ceredigion. Mae'n aelod o Fwrdd  Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Digartref. Mae Steve hefyd yn Gadeirydd Grŵp Strategol Tai Gwledig Cymru. Mae Steve yn siaradwr Cymraeg rhugl sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ddwyieithog.

Mal Blackburn

Bu Mal yn Aelod o'r Bwrdd Ymddiriedolwr ers 2014 ac yn flaenorol roedd yn nyrs seiciatrig gofrestredig a gweithiwr cymdeithasol cofrestredig. Mae Mal yn dod â chyfoeth o brofiad i'r Bwrdd ar ôl gweithio gyda phobl agored i niwed am y rhan fwyaf o'i gyrfa broffesiynol, gan gynnwys fel rheolwr mewn gofal preswyl. Symudodd i wasanaethau cymorth gan gynnwys polisi, sicrwydd ansawdd a datblygiad staff cyn ymgymryd â swydd rheoli gwasanaethau cymorth mewn llywodraeth leol, fel uwch reolwr i Gyngor Dinas Hull. Ers ymddeoliad, mae Mal wedi gweithio yn y sector gwirfoddol, addysg gwaith cymdeithasol a dysgu yn y gweithle i oedolion.

Keith Griffiths

Mae Keith Griffiths yn Syrfëwr Adeilad Siartredig lleol sy'n masnachu fel unig ymarferydd annibynnol. Mae ei gwmni yn ymwneud yn bennaf â chadwraeth adeiladau brodorol a thirwedd. Fel ymddiriedolwr, mae'n gobeithio y gall gyfrannu drwy gynorthwyo gyda chynnal asedau eiddo Digartref. Mae digartrefedd yn fethiant yn unrhyw ddiwylliant, ac mae'n credu y bydd ef fel ymddiriedolwr Digartref yn y sefyllfa orau i gyfrannu at droi llanw y broblem hon yn ol ar Ynys Môn.

Mary Roberts

Mae Mary wedi gweithio ym maes polisi a materion cyhoeddus yn y sector elusennol ac nid er elw ers nifer o flynyddoedd lle mae hi wedi arwain ymgyrchoedd yn llwyddiannus ar amryw faterion, gan gynnwys tlodi mewn gwaith, diogelwch bwyd a dirywiad gwenyn. Gyda gradd Meistr yn y gyfraith ac ymroddiad i faterion cyfiawnder cymdeithasol, mae'n dod â'i sgiliau cyfathrebu strategol, rheoli prosiectau ac ymchwil i Digartref. Mae Mary yn siaradwr Cymraeg rhugl sy'n byw yn lleol.

Nick Lane

Mae Nick yn weithiwr proffesiynol Datblygu Busnes a Marchnata gyda phrofiad helaeth mewn canllawiau busnes strategol, trawsnewid digidol a datblygu brand ar draws Awstralia a'r DU. Yn angerddol am adferiad personol, ymunodd Nick â'r darparwr tai dielw o Lundain, 'St Martin of Tours' yn 2019. Fel aelod o'r Uwch Dîm Arwain fel y Pennaeth Datblygu Busnes a Marchnata, arweiniodd Nick gyfnod o newid ac arloesi sefydliadol. Symudodd Nick i Gaerdydd yn 2022 i fanteisio ar gyfle gydag Undeb Rygbi Cymru, ond wrth i ymgyrch i barhau i fod â chysylltiad ar gyfer y sector dielw a gwella bywydau aelodau bregus o'r gymuned, ymunodd Nick â bwrdd Digartref ym mis Hydref 2022.  

bottom of page