top of page
Volunteering Group

Gwirfoddoli

Mae'r wybodaeth isod yn amlinellu'r math o waith y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud o fewn y sefydliad a'r ymrwymiad yr hoffem ei wneud os ydych chi'n gwirfoddoli gyda ni.

 

Mae gan bawb resymau gwahanol dros gynnig eu hamser. Rydym yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr mewn gwaith sydd o ddiddordeb a / neu elw iddynt ar yr un pryd â bod o fudd i ni.

 

Rydym yn gwerthfawrogi ein gwirfoddolwyr ac yn cydnabod eu bod yr un mor bwysig â'n gweithwyr cyflogedig.

 

Mae hyn yn golygu y cewch fynediad llawn at fanteision anariannol gweithio Digartref.

 

Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth barhaus a goruchwyliaeth reolaidd, cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a mynediad at hyfforddiant.

Packing Boxes

BETH MAE GWIRFODDOLWYR YN EI WNEUD?

Gallwch chi fod yn rhan o unrhyw lefel o waith yr elusen, o'r lefelau hynny sydd angen sgiliau arbenigol i lefelau eraill lle nad oes angen ond egni a brwdfrydedd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gwirfoddol gan bobl o bob diwylliant, gallu, chefndir a rhai sy'n gallu cynnig cefnogaeth gan gymheiriaid o brofiadau byw, sydd dros ddeunaw oed.

Y cyfan sydd ei angen yw agwedd gadarnhaol a heb fod yn feirniadol tuag at bobl ddigartref.

Ar gyfer y rhaglen Goleudy a Learn4Life, gofynnwn am ymrwymiad rheolaidd o 3 awr a bod gwirfoddolwyr yn gweithio yn unol â'n polisïau ac yn cefnogi ein nodau a'n hethos.

Nid oes unrhyw oriau gofynnol ar gyfer Prosiect Nightstop.

Bydd angen gwiriad DBS, bydd yr elusen yn ariannu'r gost hon.

GWIRFODDOLWYR CANOLFAN DYDD Y GOLEUDY

Ydych chi'n 18 oed a diddordeb mewn gwirfoddoli gyda thîm Digartref yng Nghanolfan Ddydd y Goleudy?

Gall gwirfoddoli am ychydig oriau bob wythnos wneud gwahaniaeth i fywydau'r rhai sy'n profi digartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth i helpu gwirfoddolwyr yn eu swyddi.

 

Mae gweithgareddau Gwirfoddoli yn amrywiol ac yn gallu cynnwys:

 

  • Paratoi bwyd i'n cleientiaid

  • Cadwch Ganolfan Ddydd y Goleudy yn lân, gan sicrhau safonau uchel o storio bwyd a pharatoi bwyd, bod yr adeilad yn lân ac yn lle cyfforddus i'n cleientiaid ymweld â

  • Mynd i gael y siopa, sicrhau cyflenwad da o fwyd ac eitemau eraill angenrheidiol

  • Ymgymryd â garddio, yng Nghanolfan Ddydd y Goleudy ac yng ngardd gymunedol Digartref, gan dyfu bwyd ffres a maethlon i'r cleientiaid.

  • Cefnogi trefnu a chefnogi mynediad at weithgareddau llesiant neu ddigwyddiadau eraill i'n cleientiaid

  • Unrhyw sgiliau eraill., gwybodaeth a phrofiad sydd gennych i'w cynnig i'w cyflwyno i'r rôl gwirfoddoli a'n helpu i roi croeso cynnes mewn lle diogel i bobl mewn argyfwng.

 

Mae gwirfoddoli hefyd yn ffordd wych o gynyddu eich profiad sy'n gysylltiedig â gwaith eich hun a chael y sgiliau angenrheidiol os ydych yn chwilio am swydd yn y sector tai/digartrefedd. Mae gan Digartref nifer o enghreifftiau o staff o fewn y sefydliad a ddechreuodd wirfoddoli. Gall arwain at ystod eang o gyfleoedd gan fod hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai sydd am ddilyn neu gymryd rhan yn y rhain.  

 

Cysylltwch â enquiries@digartref.co.uk neu 01407 761653 am ragor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais.

GWIRFODDOLWYR LEARN4LIFE

Mae'r Rhaglen Learn4Life yn bennaf ar gyfer pobl 16 oed a throsodd sy'n dioddef o ddigartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, a hoffai gael cymorth mewn perthynas â chyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Gallai eich rôl gynnwys cyfarfod a chyfarch y grŵp, paratoi brunch a darparu cymorth dysgu cyffredinol ar sail grŵp neu un i un.

 

Cysylltwch â enquiries@digartref.co.uk neu 01407 761653 am ragor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais.

GWIRFODDOLWYR  YMDDIRIEDOLWR

Er mwyn sicrhau llywodraethu cyfrifol ac effeithiol, rydym ar hyn o bryd yn ceisio recriwtio unigolion cymhellgar ac ymroddedig i ymuno â'n Bwrdd Rheoli yn wirfoddol er mwyn gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gwaith y mae'r elusen yn ymgymryd ag ef.  

 

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion sydd â phrofiad, gwybodaeth neu ddiddordeb mewn Digartrefedd, Camddefnyddio Sylweddau, Datblygu Eiddo a Chynnal a Chadw, Deddfwriaeth a Deddfwriaeth Tai / Cyfraith, Rheolaeth Strategol y Trydydd Sector, Budd-daliadau Lles, Datblygu Cymunedol, Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth a Gwasanaethau Cwsmeriad.  Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd bob 3 mis ar Ynys Môn.

 

Er nad oes gofyn i aelodau'r Bwrdd fynychu pob cyfarfod o'r Bwrdd, mae angen i'r aelodau ymrwymo i fynychu 3 chyfarfod y flwyddyn er mwyn sicrhau parhad a'i gwneud yn bosibl cyflawni gwaith yr elusen yn effeithiol.

Cysylltwch ag Annette Greenough ar 01407 761653 i ofyn am ffurflen gais.

GWIRFODDOLWR CODI ARIAN

Mae Cyfeillion Digartref yn cynnwys gwirfoddolwyr a staff sy'n codi arian i'r elusen ac yn cyfarfod yn rheolaidd i gynllunio a threfnu gweithgareddau a digwyddiadau codi arian. Mae ffrindiau Digartref yn cael diweddariadau hefyd ar sut mae'r arian a godwyd wedi helpu'r rhai sydd angen cefnogaeth gan Digartref Cyf.

 

Gall y gweithgareddau gynnwys mynychu digwyddiadau cymunedol, trefnu raffl/cwisiau ayyb.

Os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian, digwyddiadau cynllunio a gweithgareddau a hoffwn wirfoddoli eich amser byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Cysylltwch â enquiries@digartref.co.uk neu 01407 761653 am ragor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais. 

bottom of page